Competenţa Curţii de Apel Cluj

Prin competenţă se înţelege capacitatea unei instanţe de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri. Nu toate litigiile sunt de competenţa instanţelor. Există litigii care se soluţionează de către alte autorităţi. Competenţa este de două feluri: competenţa materială şi competenţa teritorială.

În materie civilă, litigii cu profesioniştii, contencios administrativ şi fiscal curtea de apel judecă:

1. în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale; 2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă; 3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege; 4. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.

În materie penală, după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală, curtea de apel judecă:

1.judecă în primă instanţă: a)infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445; b)infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale; c)infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe; d)infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi; e)infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; f)infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe; g)infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori; h)cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege. 2.judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale. 3.soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege 4.soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

Gradele de jurisdicţie:

Căile de atac declarate de către partea interesată împotriva hotărârilor pronunţate în fond sunt judecate de instanţele ierarhic superioare, după schema de mai jos: