Informaţii de interes public

Orice persoană poate solicita informaţii de interes public unei instituţii sau autorităţi publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Cererea scrisă trebuie să cuprindă:

- autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea (Curtea de Apel Cluj);
- informaţia solicitată, astfel încât să permită Curţii de Apel identificarea informaţiei de interes public;
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Formularele tipizate pentru o astfel de cerere şi pentru reclamaţia administrativă se găsesc la Biroul de informare şi relaţii publice (parter, camera 92) sau se pot descărca accesând link-urile de mai jos.

Cerere tip - de informaţii în baza Legii nr. 544/2001
Reclamatie administrativa 1 - Contestaţi un răspuns negativ
Reclamatie administrativa 2 - Contestaţi un răspuns negativ
Formulare tipizate pentru jurnalisti

 

Coordonate de contact
        Denumnirea instituţiei: Curtea de Apel Cluj
        Sediul: Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 1, cod poştal 400133, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
        Telefon: +40-264.593.865
        Fax prim grefier: +40-264.593.866
        Adresa de mail: curtecj@just.ro
        Pagina de internet: www.curteadeapelcluj.ro; http://portal.just.ro

Biroul de informare şi relaţii publice
      a. Conducător al Biroului şi purtător de cuvânt
           Carmen Pop, judecător
           E-mail: pop.carmen@just.ro
           Telefon: +40-264.504.300, int. 196
           Mobil: +40758109999
     b. Consilier pentru informaţii publice
         Adrian Dănilă, expert
         E-mail: adrian.danila@just.ro
         Telefon: +40-264.504.308, int. 383

Programul de lucru al Biroului de informare si relatii publice, pentru intervalul de timp mentionat mai sus, coincide cu programul de lucru al instantei, iar în zilele de joi se prelungeste pâna la ora 17:30.

Programul de funcţionare
    a. Programul de lucru al instituţiei: Luni-Vineri 07.30-15.30
    b. Programul de lucru cu publicul al Registraturii (parter, camera 49), al Arhivei civile şi comerciale (parter, camera 46) şi al Arhivei penale (parter, camera 50): Luni - Vineri 09-13.
    c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice (parter, camera 92): Luni-Vineri 07:30 – 14:00 ; Joi 07:30 – 17:30

Programul de funcţionare în perioada vacanţei judecătoreşti (01 iulie 2023 - 31 august 2023)
  La compartimentele Arhivă și Registratură, programul de lucru este, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul cuprins între orele 9:00 și 11:00.

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Curţii de Apel Cluj
   Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 
   Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
   Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
    Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015;
    Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
    Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor;

Accesul în sediul instanţei
Publicul are acces:
- În incinta instanţei, în timpul programului de lucru, în locurile permise
- În sălile de judecată, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.

Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru. Fotografierea, filmarea sau înregistrarea în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului.

Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti
Raport privind respectarea normelor de conduita aferent anului 2021

Lista documentelor de interes public
        În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Modalităţile de contestare a deciziei Curţii de Apel în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
         Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al Curţii de Apel de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se poate depune reclamaţie la preşedintele Curţii de Apel Cluj în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Aceasta va fi soluţionată de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

De asemenea, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Cluj. Potrivit Legii nr. 544/2001, plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului în care Curtea de Apel trebuia să răspundă cererii solicitantului.

Termenul în care Curtea de Apel trebuie să răspundă este, în cazul comunicării informaţiilor solicitate, de 10 zile sau de 30 de zile de la înregistrarea cererii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul refuzului comunicării informaţiilor solicitate, termenul este de 5 zile de la înregistrarea cererii.

În cazul în care Curtea de Apel răspunde în termenul de 30 de zile, este obligată să-l înştiinţeze despre aceasta pe solicitant în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.

Informaţiile privind activitatea specifică a Curţii de Apel Cluj
        Informaţiile referitoare la activitatea de judecată şi la celelalte activităţi auxiliare acesteia, cum sunt cele privind dosarele de judecată, sunt disponibile, în condiţiile legii, la Arhiva Civilă şi Comercială (parter, camera 46) şi la Arhiva Penală (parter, camera 50), precum şi la Registratură (parter, camera 49). Deasemenea aceste informaţii sunt disponibile şi în sistem informatizat ECRIS.
        Scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de ordine interioară, este interzisă.
        Dosarele şi registrele instanţei privitoare la activitatea de judecată sunt publice şi pot fi consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii şi măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor.    Cererea, cu datele de identificare a solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de salariatul care coordonează activitatea compartimentului arhivă, ţinând seama de priorităţile impuse de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă.
         Dosarul va fi studiat numai în arhivă, după identificarea şi notarea numelui şi prenumelui solicitantului, verificându-se actul de identitate, procura şi delegaţia, precum şi integritatea dosarului la restituire.
Au prioritate de consultare a dosarului cauzei procurorul, părţile, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză, avocaţii sau reprezentanţii părţilor. Dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele arătate la alineatul precedent, în condiţiile legii; în acelaşi mod vor fi soluţionate şi cererile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.
        Eliberarea copiilor după documentele aflate la dosare urmează în mod corespunzător regulile prevăzute mai sus.
        Dreptul la liberul acces la informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrâns, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Acest drept poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

Atribuţiile judecătorilor
        a) Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa de judecată a Curţii de Apel Cluj.
        b) Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna desfăşurare a activităţii administrative a instanţei (executări penale şi civile, analiza practicii judiciare, relaţia cu mass-media şi relaţiile publice etc).
        Preşedintele, vicepreşedinţii şi Colegiul de conducere al Curţii exercită atribuţiile de conducere a Curţii de Apel Cluj, iar preşedinţii de secţie asigură conducerea celor 3 secţii ale Curţii - a Secţiei civile, muncă şi asigurări sociale,pentru minori şi familie, a Secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal şi a Secţiei penale şi de minori. De asemenea, preşedintele şi vicepreşedinţii au, după caz, atribuţii de coordonare sau de control a activităţii instanţelor aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Cluj.

Atribuţiile compartimentelor din cadrul Curţii de Apel Cluj
        1.Grefa, registratura şi arhiva
        Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.

        2.Biroul de informare şi relaţii publice
        Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. De asemenea, acesta îndeplineşte obligaţia legală de furnizare din oficiu şi la cerere a informaţiilor prevăzute de lege, de înregistrare şi de repartizare a petiţiilor, precum şi de trimitere în termen a răspunsului la petiţiile adresate Curţii de Apel Cluj.
Biroul este condus de judecătorul desemnat de către preşedintele Curţii, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.

        3.Compartimentul economico-financiar şi administrativ
        Compartimentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea localurilor.
Biroul „Personal” funcţionează integrat Compartimentului economico-financiar şi administrativ.
Compartimentul economico-financiar şi administrativ este condus de către managerul economic al instanţei.

        4.Compartimentul de informatizare juridică
        Compartimentul de informatizare juridică asigură în principal implementarea şi exploatarea în condiţii optime a produselor şi programelor informatice în cadrul instanţei.

        5.Serviciul de documentare
        Serviciul de documentare ţine evidenţa legislaţiei, a jurisprudenţei, precum şi gestiunea bibliotecii.

        6.Compartimentul de protecţie a muncii
        Compartimentul de protecţie a muncii asigură respectarea dispoziţiilor legii în domeniul securităţii şi a medicinei muncii.

        7.Personalul de serviciu
        Personalul de serviciu asigură ordinea, curăţenia, întreţinerea şi paza bunurilor în sediul instanţei.

Documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Cluj
        - Registrul general de dosare
        - Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative
        - Registrul informativ
        - Registrul de termene al arhivei
        - Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
        - Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
        - Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
        - Registrul de control
        - Registrele de evidenţă ale căilor de atac, după cum acestea sunt apeluri sau recursuri şi după cum acestea sunt exercitate în materie civilă, comercială sau penală
        - Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale
        - Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
        - Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale
        - Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport. Potrivit legii, acest registru nu este destinat publicităţii.
        - Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
        - Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive
        - Registrul valorilor şi corpurilor delicte
        - Registrul de evidenţă a petiţiilor
        - Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public
        - Mapele de hotărâri în materie civilă, comercială şi penală, după cum sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs
        - Mapele ce cuprind dările de seamă statistice
        - Condica şedinţei de judecată
        - Condica de corespondenţă
        - Opisul alfabetic
        - Dosarele privind activitatea de judecată
        - Dosarele administrative prevăzute de Nomenclatorul dosarelor

Prelucrarea datelor cu caracter personalaracter Personal.
        Curtea de Apel Cluj este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
        Astfel, numerele de înregistrare ca operator de date conform art. 24 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 ale Curţii sunt următoarele:
8429 – pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în materie penală;
8428 – pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în materie civilă şi resurse umane.
       Pentru utilizarea mijloacelor de supraveghere video Curtea de Apel Cluj este înscrisa cu numarul 38789 în registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Raport activitate biroul de relatii publice
Ziua Europeana a Justitiei - 25.10.2020