Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AnInstanţăNumăr cauzăMaterie / ObiectÎncheiere sesizareHotărâre
2023Curtea de Apel ClujC-475/23Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată

C-475/23
2023Curtea de Apel ClujC-493/23Libertatea de stabilire
Libera prestare a serviciilor
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială
Protecția datelor
Apropierea legislațiilor
C-493/23
2022Tribunalul Specializat ClujC-229/22TransporturiC-229/22ORDONANȚA CURȚII (Camera a opta)
2 decembrie 2022(*)
„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Transporturi aeriene – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) – Compensare și asistență a pasagerilor – Anulare a unui zbor – Dreptul la compensație în cazul unei oferte de redirecționare – Condiții – Divergență între diferitele versiuni lingvistice ale unei dispoziții a dreptului Uniunii – Redirecționare care permite pasagerilor să plece cel mai devreme cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută”

2022Curtea de Apel ClujC-229/22[Fiscalitate – TVA]C-532/22
2022Tribunalul Specializat ClujC-593/22Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-593/22HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a opta)
6 iulie 2023(*)

„Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Domeniu de aplicare – Articolul 1 alineatul (2) – Excluderea clauzelor contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Contract de împrumut exprimat în monedă străină – Clauze privind riscul valutar – Prezumția de cunoaștere a legii”


2022Curtea de Apel ClujC-701/22Fonduri europene. DobânziC-701/22
2022Curtea de Apel ClujC-696/22Fiscalitate – TVAC-696/22
2021Tribunalul Cluj - RomâniaC-640/21Piața internă - principii
Libera circulație a mărfurilor
- Uniunea vamală
- Tariful vamal comun
c-640/21HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)
8 iunie 2023(*)

„Trimitere preliminară – Uniunea vamală – Regulamentul (UE) nr. 952/2013 – Codul vamal al Uniunii – Cantitate în plus de mărfuri descoperită după acordarea liberului de vamă – Articolul 173 – Modificarea unei declarații vamale – Alte mărfuri decât cele care au făcut inițial obiectul declarației care trebuie modificată – Articolul 174 – Invalidarea unei declarații vamale – Articolul 42 – Sancțiuni aplicate de autoritățile vamale competente – Regulamentul delegat (UE) 2015/2446”

2021Curtea de Apel ClujC-566/21Protecția consumatorilor
Apropierea legislațiilor
C-566/21ORDONANȚA CURȚII (Camera a noua)
7 decembrie 2022(*)
„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Răspuns la întrebarea preliminară care poate fi în mod clar dedus din jurisprudență sau care nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Articolul 6 alineatul (1) – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Contract de împrumut încheiat în monedă străină (franc elvețian) – Efectele constatării caracterului abuziv al unei clauze – Competența instanței naționale – Interdicția, în principiu, de a completa contractul prin modificarea conținutului clauzei abuzive”

2021Curtea de Apel ClujC-519/21Taxa pe valoare adăugată
C-519/21HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)
16 februarie 2023(*)

„Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Construirea unui complex imobiliar de către o asociație fără personalitate juridică – Contract de asociere – Vânzarea apartamentelor din complexul imobiliar menționat de către anumiți asociați – Determinarea persoanei impozabile obligate la plata taxei – Principiul neutralității fiscale – Dreptul de deducere a TVA ului”

2021Curtea de Apel ClujC-392/21Dispoziții de drept național vizate

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

C-392/21HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)
22 decembrie 2022(*)
„Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Directiva 90/270/CEE – Articolul 9 alineatul (3) – Lucrul la monitor – Protecția ochilor și a vederii lucrătorilor – Aparate de corecție speciale – Ochelari – Achiziționare de către lucrător – Modalități de suportare a cheltuielilor de către angajator”

2021Curtea de Apel ClujC-87/21Protecția consumatorilor
Apropierea legislațiilor
C-87/21ORDONANȚA CURȚII (Camera a șasea)
14 octombrie 2021(*)
„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Domeniu de aplicare – Articolul 1 alineatul (2) – Clauze contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Contracte de împrumut exprimate în monedă străină – Clauze referitoare la riscul valutar care preiau o dispoziție supletivă din dreptul național – Pretinsă încălcare a obligației de informare ce revine instituției bancare creditoare – Cerința bunei credințe – Examinare de către instanța națională care trebuie efectuată cu prioritate în raport cu articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13”
În cauza C 87/21,

2020Tribunalul ClujC-612/20Fiscalitate - TVAC-612/20HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua)
„Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) litera (i) – Scutiri pentru anumite activități de interes general – Scutiri legate de educația copiilor sau a tinerilor, de învățământul școlar sau universitar – Prestarea de servicii educaționale complementare programului școlar – Organism de drept privat care prestează aceste servicii în scopuri comerciale”

"
2019Tribunalul ClujC-430/19Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată
C/430/19 Hotărârea Curții(Camera a șasea) din 4 iunie 2020
„Trimitere preliminară – Principii de drept al Uniunii – Respectarea dreptului la apărare – Procedură fiscală – Exercitarea dreptului de deducere în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Refuz al dreptului de deducere din cauza comportamentului pretins inadecvat al furnizorilor persoanei impozabile – Act administrativ emis de autoritățile fiscale naționale fără a oferi contribuabilului vizat acces la informațiile și la documentele care stau la baza actului menționat – Suspiciune de fraudă fiscală – Practică națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de deținerea altor documente justificative decât factura fiscală – Admisibilitate”
2019Tribunalul ClujC-558/19Libertatea de stabilire
Libera circulație a capitalurilor
C/558/19Hotărârea Curții 8 octombrie 2020(*)
„Trimitere preliminară – Articolele 49 și 63 TFUE – Libertatea de stabilire – Libera circulație a capitalurilor – Stabilirea venitului impozabil al societăților – Persoane care se află într‑o situație de interdependență – Avantaj neobișnuit acordat de o sucursală rezidentă unei societăți nerezidente – Rectificare a veniturilor impozabile ale sucursalei unei societăți nerezidente – Nerectificarea veniturilor impozabile în cazul unui avantaj identic acordat unei societăți rezidente de sucursala acesteia – Principiul liberei concurențe – Restricție privind libertatea de stabilire – Justificare – Repartizare echilibrată a competenței de impozitare între statele membre – Proporționalitate"
2019Curtea de Apel ClujC-828/19FiscalitateC-828/19Ordonanţa preşedintelui Curții
28 decembrie 2020(*)
„Radiere”
În cauza C 828/19,
2019Curtea de Apel ClujC-381/19Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-381/19Ordonanța Curții (Camera a noua) din 15 ianuarie 2020
SC Banca E S.A. împotriva G.D.
Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj
Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Introducerea unei noi căi de atac pe parcursul procesului – Principiile securității juridice și efectivității
2019Curtea de Apel ClujC-269/19Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-269/19Hotărârea Curții (Camera întâi) - 25 noiembrie 2020(*)- „Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Consecințele constatării caracterului abuziv al unei clauze – Înlocuirea clauzei abuzive – Modalitate de calcul al ratei dobânzii variabile – Admisibilitate – Trimiterea părților la negocieri”
2019Curtea de Apel ClujC-81/19Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-81/19Hotărârea Curții (Camera întâi) din 9 iulie 2020(*)
„Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Domeniu de aplicare – Articolul 1 alineatul (2) – Noțiunea de «acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii» – Dispoziții supletive – Contract de credit în monedă străină – Clauză referitoare la riscul de schimb valutar”
2018Tribunalul Specializat ClujC500/18Spațiul de libertate, securitate și justiție
- Cooperarea judiciară în materie civilă
Dispoziții instituționale
Piața internă - principii
Libertatea de stabilire
Libera circulație a capitalurilor
Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-500/18Hotărârea Curții(Camera a patra) din 2 aprilie 2020
AU împotriva Reliantco Investments LTD și Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti
Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Specializat Cluj
Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire – Libera prestare a serviciilor – Piețele instrumentelor financiare – Directiva 2004/39/CE – Noțiunile de «client obișnuit» și de «consumator» – Condiții pentru invocarea calității de consumator – Stabilirea competenței de a soluționa cererea
2017Tribunalul ClujC-478/17Spațiul de libertate, securitate și justiție
Cooperarea judiciară în materie civilă
C-478/17HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)
4 octombrie 2018(*)
„Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competență în materia răspunderii părintești –
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 15 – Trimitere la o instanță mai bine plasată pentru a soluționa cauza – Domeniu de aplicare – Articolul 19 – Litispendență”
În cauza C 478/17
2017Curtea de Apel Cluj C-134/17C-134/17Conexată la C-133/17
2017Curtea de Apel Cluj C-133/17Politica socială
Apropierea legislațiilor
C-133/17HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)
21 martie 2018(*)
„Trimitere preliminară – Directiva 89/391/CEE – Securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă –
Încadrare ca loc de muncă care expune lucrătorii unor condiții speciale sau deosebite – Evaluare a riscurilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă – Obligații ale angajatorului”
În cauzele conexate C‑133/17 și C‑134/17
2017Curtea de Apel Cluj C-12/17Politica socială

C-12/17HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră)
4 octombrie 2018(*)
„Trimitere preliminară – Politica socială – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE –
Dreptul la concediu anual plătit – Directiva 2010/18/UE – Acordul‑cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului – Concediu pentru creșterea copilului neconsiderat perioadă de muncă efectivă”
În cauza C‑12/17,
2016Curtea de Apel Cluj C-298/16Drepturi fundamentale
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor


C-298/16HOTĂRÂREA CURȚII(Camera a treia)
9 noiembrie 2017(*)
„Trimitere preliminară – Principii generale ale dreptului Uniunii – Dreptul la o bună administrare și dreptul la apărare –
Reglementare națională fiscală care prevede dreptul de a fi ascultat și dreptul de a fi informat în cursul unei proceduri administrative fiscale – Decizie de impunere a taxei pe valoarea adăugată emisă de autoritățile fiscale naționale fără a da acces contribuabilului la informațiile și la documentele care constituie temeiul deciziei menționate”
În cauza C‑298/16,
2016Curtea de Apel Cluj C-286/16Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată
C-286/16ORDONANȚA CURȚII (Camera întâi)
11 mai 2017(*)
„Trimitere preliminară – Activitate de transport rutier de persoane – Impozitare – Fapte anterioare aderării României la Uniunea Europeană – Necompetență vădită a Curții”
În cauza C‑286/16,

2016Curtea de Apel Cluj C-101/16Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată
C-101/16HOTĂRÂREA CURȚII(Camera a doua)
19 octombrie 2017(*)
„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Condiții de exercitare – Articolul 273 – Măsuri naționale – Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale – Factură emisă de un contribuabil declarat «inactiv» de administrația fiscală – Risc de fraudă – Refuzarea dreptului de deducere –
Proporționalitate – Refuzul de a lua în considerare dovezi privind absența unei fraude sau a unei pierderi fiscale – Limitarea în timp a efectelor hotărârii care urmează a fi pronunțată – Lipsă”
În cauza C‑101/16,
2015Curtea de Apel Cluj – Secţia penalăC-241/15Spațiul de libertate, securitate și justiție
- Cooperarea judiciară în materie penală
- Cooperarea polițienească
C-241/15HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)
1 iunie 2016(*)
„Trimitere preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 8 alineatul (1) litera (c) – Obligația de a include în mandatul european de arestare informații referitoare la existența unui «mandat de arestare» – Lipsa unui mandat de arestare național prealabil și distinct de mandatul european de arestare – Consecință”
În cauza C‑241/15
2014Curtea de Apel Cluj C-588/14Cauze conexate C-585/14, C-587/14, C-588/14 C-588/14ORDONANȚA CURȚII (Camera a noua)
3 septembrie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”
În cauzele conexate C‑585/14, C‑587/14 și C‑588/14,
2014Curtea de Apel ClujC-587/14Cauze conexate C-585/14, C-587/14, C-588/14C-587/14 ORDONANȚA CURȚII(Camera a noua)
3 septembrie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”
În cauzele conexate C‑585/14, C‑587/14 și C‑588/14,
2014Curtea de Apel ClujC-586/14FiscalitateC-586/14HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua)
9 iunie 2016(*)
„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă aplicată de un stat membru autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”
În cauza C‑586/14,
2014Curtea de Apel ClujC-585/14Cauze conexate C-585/14, C-587/14, C-588/14C-585/14 ORDONANȚA CURȚII (Camera a noua)
3 septembrie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”
În cauzele conexate C‑585/14, C‑587/14 și C‑588/14,
2014Tribunalul ClujC-354/14Libera circulație a mărfurilor
- Restricții cantitative
- Măsuri cu efect echivalent
Apropierea legislațiilor
C-354/14HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)
6 octombrie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Libera circulație a mărfurilor – Măsuri cu efect echivalent – Produse aflate în liberă circulație în Germania – Produse supuse unor controale de omologare în România – Certificat de conformitate pus la dispoziție de un distribuitor dintr‑un alt stat membru – Certificat considerat ca fiind insuficient pentru a permite libera comercializare a acestor produse – Principiul recunoașterii reciproce – Inadmisibilitate parțială”
În cauza C‑354/14,
2014Curtea de Apel ClujC-183/14Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
C-183/14HOTĂRÂREA CURȚII(Camera a șaptea)
9 iulie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168, 179 și 213 – Recalificare de către administrația fiscală națională a unei operațiuni drept activitate economică supusă TVA‑ului – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime – Reglementare națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de înregistrarea în scopuri de TVA a operatorului vizat și de depunerea unui decont de taxă”
În cauza C‑183/14,
2014Curtea de Apel ClujC-201/14Politica economică și monetară
Apropierea legislațiilor
Protecția datelor

C-201/14
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

1 octombrie 2015(*)

„Trimitere preliminară – Directiva 95/46/CE – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Articolele 10 și 11 – Informarea persoanelor vizate – Articolul 13 – Excepții și restricții – Transfer de către o autoritate a administrației publice a unui stat membru al unor date fiscale cu caracter personal în vederea prelucrării lor de către o altă autoritate a administrației publice”

În cauza C‑201/14,
2014Tribunalul MaramureşC-144/14Fiscalitate
- Taxa pe valoare adăugată
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
C-144/14HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)
9 iulie 2015(*)
„Trimitere preliminară – Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 273 și 287 – Obligație de identificare din oficiu a unei persoane impozabile în scopuri de TVA – Caracterul impozabil al serviciilor de medicină veterinară – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime”

În cauza C‑144/14,
2013Curtea de Apel ClujC-432/13Cerere de decizie preliminară - Curtea de Apel Cluj - Interpretarea art. 7 alin. (2) litera (c) și a anexei III din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, persoanele care desfășoară activități independente și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26) - Aplicabilitatea convențiilor de securitate socială între Statele membre - Acordul din 1996 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România - Prestații pentru limită de vârstă - Refuz al autorităților unui Stat membru de a acorda o prestație pentru limită de vârstă pentru perioadele de încadrare în muncă realizate pe teritoriul său unui repatriat de origine dintr-un alt Stat membru în temeiul reglementării UniuniiC-432/13HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra)
22 ianuarie 2015(*)
În cauzele conexate C‑401/13 și C‑432/13,
2013Curtea de Apel ClujC-401/13Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 7 alineatul (2) litera (c) – Aplicabilitatea convențiilor de securitate socială între state membre – Refugiat repatriat originar dintr-un stat membru – Realizarea unor perioade de muncă pe teritoriul unui alt stat membru – Cerere de acordare a unei prestații pentru limită de vârstă – Refuz
Cauzele conexate C-401/13 și C-432/13
C-401/13HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra)
22 ianuarie 2015(*)
În cauzele conexate C‑401/13 și C‑432/13,
2013Tribunalul Specializat ClujC-143/13Apropierea legislațiilor
Protecția consumatorilor
C-143/13HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua)
26 februarie 2015(*)
„Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al prețului sau remunerației, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil – Clauze care conțin un «comision de risc» perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii”
În cauza C‑143/13
2011Tribunalul Specializat ClujC-571/11Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Tribunalul Comercial Cluj - Interpretarea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273) și a articolului 2 alineatul (2) litera (a) și a articolului 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66) - Validitatea unei clauze referitoare la un „comision bancar de risc”, stipulată în contractele de credit garantate printr-o ipotecă - Evaluarea caracterului pretins abuziv al unei asemenea clauze în raport cu definiția „obiectului” și a „prețului” contractelor menționate - Criterii de apreciereC- 571-11 incheiere sesizareORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A OPTA A CURȚII
16 noiembrie 2012(*)
„Radiere”
2011Curtea de Apel ClujC-248/11Directiva 2004/39/CE — Piețe de instrumente financiare — Articolul 4 alineatul (1) punctul 14 — Noțiunea „piață reglementată” — Autorizare — Condiții de funcționare — Piață a cărei natură juridică nu este precizată, dar care este administrată, în urma unei fuziuni, de o persoană juridică care administrează de asemenea o piață reglementată — Articolul 47 — Lipsa înscrierii pe lista piețelor reglementate — Directiva 2003/6/CE — Domeniu de aplicare — Manipularea piețeiC-248/11HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)
22 martie 2012(*)