Declaratii

În secţiunea de faţă veţi găsi declaraţiile de avere, declaraţii de interese şi declaraţii privind gradul de rudenie cu persoane ce desfăşoară o activitate juridică, de investigare sau cercetare penală ale judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi ale funcţionarilor publici din cadrul Curţii de Apel Cluj, precum şi a instanţelor din raza teritorială a acesteia.

Declaraţiile de avere şi de interese date de judecători se depun la prim-grefierul instanţei, care, în termen de 48 de ore de la primirea şi înregistrarea declaraţiilor le transmite la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 2 lit. d şi h din Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Declaraţiile de avere şi de interese date de celelalte categorii de personal se depun la persoana desemnată de către preşedinte instanţei şi, ulterior înregistrării acestora, declaraţiile se înaintează la Agenţia Naţională de Integritate.

Declaraţiile date de către magistraţi în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 cu modificările ulterioare, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în legătură cu gradul de rudenie, se înregistrează şi se depun la prim-grefierul instanţei, care după înregistrare le transmite la Consiliul Superior al Magistraturii.

Declaraţiile date de către celelalte categorii de personal date în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 cu modificările ulterioare, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în legătură cu gradul de rudenie, se înregistrează şi se depun la persoana desemnată de către preşedinte instanţei şi se păstrează la dosarul personal.

Declaraţii de avere
        Potrivit art. 9 din Legea 144/2007 privind Agenţia Naţională de Integritate personalul auxiliar de specialitate şi funcţionarii publici au obligaţia depunerii unei declaraţii de avere care se actualizează periodic, iar instituţia asigură publicarea acesteia pe pagina de internet conform celor de mai jos:

Declaraţii de interese
        În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 2 litera d şi h din Legea nr. 144/2007 cu referire la art. 111 din Legea 161/2003, regăsiţi mai jos declaraţiile de interese ale personalului auxiliar de specialitate şi ale funcţionarilor publici.
        Funcţiile şi activităţile ce se includ în declaraţia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale şi alte asociaţii, instituţii sau grupuri de interes economic;
b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale acestora;
c) calitatea de membru în asociaţii profesionale sau sindicale;
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite deţinute în cadrul partidelor politice.